Personalia

Naam: De heer P. (Patrick) Kortwijk

Woonplaats: ‘s-Hertogenbosch

Geboortedatum: 2 april 1968

Profiel

Patrick heeft uitstekende contactuele vaardigheden en een goed gevoel voor politieke verhoudingen. Hij is zeer resultaatgericht, weet anderen mee te krijgen en ziet mogelijkheden waar anderen die niet meer zien. Hij is prettig in de omgang, legt makkelijk contact, communiceert helder en duidelijk. Hij weet het beste in medewerkers naar boven te halen en hij heeft een uitstekende inhoudelijke kennis. Daarnaast is hij klant- en oplossingsgericht en heeft hij een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

[tabs position=”top-left” style=”button” type=”click”]

[tab_title]

Werkervaring

[/tab_title]

[tab_content]

Adviseur Inkomen bij een middelgrote gemeente

2020 – heden

 • Adviseur teammanager Inkomen
 • Operationele leiding team Inkomen (15 fte)
 • Verbinding tussen beleid en uitvoering
 • (deel)Projectleider interne projecten
  • Aanbesteding kernapplicatie
  • Implementatie Mijn Inkomen
  • Implementatie/uitvoering Tozo/TONK
 • Vraagbaak complexe casuïstiek klantmanagers Inkomen

Coördinerend senior Rechtmatigheid bij een middelgrote gemeente

2018 – 2020

 • dagelijkse aansturing 15 rechtmatigheidscoaches
 • implementatie kwaliteitscluster
 • verbeteren kennisniveau
 • optimalisatie werkprocessen
 • implementatie Stadspas
 • projectleider uitvoering scan Voorliggende Voorzieningen

(Beleids)adviseur bij een middelgrote gemeente

2018 – 2019

 • opstellen analyse team Vordering & Verhaal
 • opstellen analyse team financiële administratie
 • opstellen verordening / beleidsregels
 • optimaliseren bedrijfsvoering
 • implementatie verbetervoorstellen

Senior medewerker Verhaal en Boete bij een kleine gemeente

2018 – heden

 • afhandelen verhaalsonderzoeken
 • afhandelen boete onderzoeken
 • uitvoeren hoorgesprekken

Kwaliteitsadviseur / Medewerker Bezwaar en Beroep / Projectleider transparantie kandidaat verkenner bij een kleine gemeente

2015 – 2018

Kwaliteitsadviseur Werk en Inkomen
 • verantwoordelijk voor steekproeven en 1-op-1 controles
 • opstellen maand- en kwartaalrapportages
 • implementatie Participatiewet
 • bevorderen van het kwaliteitsniveau van medewerkers
Medewerker Bezwaar en Beroep
 • taakgebied Werk en Inkomen / Bzb 2004 / WMO / Subsidieregelingen
 • verantwoordelijk voor behandelen bezwaarschriften
 • verantwoordelijk voor behandelen beroep- en hoger beroepzaken
 • verantwoordelijk voor behandelen verhaalszaken
Projectleider transparantie kandidaat verkenner Sonar
 • verantwoordelijk voor planning/coördinatie/aansturing
 • verantwoordelijk voor actualiseren klantprofielen
 • verantwoordelijk voor optimaliseren werkprocessen
 • aanspreekpunt voor gemeenten in arbeidsregio, UWV en management

Projectleider actualiseren beleidsregels Terug- en invordering en Verhaal bij een kleine gemeente

2017 – 2017

 • actualiseren beleidsregels Terug- en invordering
 • opstellen nieuwe beleidsregels Verhaal
 • actualiseren werkinstructies
 • instrueren medewerkers

Coördinator Incasso / Coördinator Bezwaar & Beroep / Kwaliteitsadviseur Werk & Inkomen bij een kleine gemeente

2013 – 2015

Coördinator Incasso
 • dagelijkse aansturing van 4 medewerkers incasso
 • optimaliseren werkprocessen (Incasso op maat)
 • optimaliseren Incassoquote
 • bevorderen van het kwaliteitsniveau van medewerkers
Coördinator Bezwaar & Beroep
 • dagelijkse aansturing van 5 juristen / 2 administratief medewerkers
 • optimaliseren werkprocessen
 • optimaliseren managementinformatie
 • invoeren ambtelijk horen
 • bevorderen van het kwaliteitsniveau van medewerkers
 • verantwoordelijk voor werkverdeling
 • verantwoordelijk voor behandelen bezwaarschriften
 • verantwoordelijk voor behandelen beroep- en hoger beroepzaken
 • verantwoordelijk voor behandelen verhaalszaken
Kwaliteitsadviseur Werk & Inkomen
 • verantwoordelijk voor uitvoeren 1-op-1 controles
 • verantwoordelijk voor steekproefcontroles
 • implementeren participatiewet
 • opstellen verordeningen/beleidsregels/werkprocessen
 • insturen/opleiden circa 120 medewerkers

Senior medewerker Sociale Zaken bij een middelgrote gemeente

2014 – 2015

 • fungeren als vraagbaak afdeling Samenleving
 • voeren van intakegesprekken
 • afhandelen van aanvragen, mutaties en beëindigen levensonderhoud
 • afhandelen van aanvragen, mutaties en beëindigen bijzondere bijstand/minimabeleid
 • afhandelen van boetes, terugvordering, incasso en beslaglegging
 • afhandelen van bezwaarschriften en vertegenwoordiging college B&W
 • projectmatig uitvoeren koopkrachttegemoetkoming en CER-gelden

Projectleider / Handhaver WWB / Kwaliteitsmedewerker bij een kleine gemeente

2011 – 2013

Projectleider invoering huishoudinkomenstoets
 • verantwoordelijk voor planning/coördinatie/aansturing
 • verzorgen van managementinformatie/voorlichting
 • opleiden van medewerkers
 • actualiseren verordeningen/beleidsregels
 • optimaliseren werkprocessen
 • actualiseren beschikkingen/brieven/rapportages/formulieren
Handhaver WWB
 • uitvoeren intakes ihkv WWB/IOAW/IOAZ
 • uitvoeren van (on)aangekondigde huisbezoeken
 • verrichten van observaties
 • opstellen van hoorverslagen
 • opstellen van risicoprofielen
Kwaliteitsmedewerker/plv Afdelingshoofd
 • dagelijkse aansturing van 12 medewerkers
 • voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • verantwoordelijk voor de planning en coördinatie
 • coachen en begeleiding van medewerkers
 • bevorderen/bewaken van kwaliteit
 • juridische ondersteuning van medewerkers
 • verzorgen van managementrapportages
 • actualiseren minimabeleid

Projectleider Handhaving WSF 2000 bij Dienst Uitvoering Onderwijs

2011 – 2013

 • aansturing van gemiddeld 12 toezichthouders WSF
 • verantwoordelijk voor coördinatie/planning/aansturing
 • coachen en begeleiden van toezichthouders
 • bevorderen/bewaken van kwaliteit
 • verzorgen van projectrapportages

Projectleider herbeoordeling re-integratiemogelijkheden bij een middelgrote gemeente

2012 – 2012

 • verantwoordelijk voor coördinatie/planning/aansturing
 • coachen en begeleiding van medewerkers
 • bevorderen/bewaken van kwaliteit
 • verzorgen van projectrapportages

Adviseur aanvraag IAU en MAU voor een middelgrote gemeente en twee kleine gemeenten

2012 – 2014

 • begeleiden van proces van aanvragen
 • opstellen assessment
 • opstellen verbeterplan
 • opstellen jaarlijkse verantwoording

Projectleider hoogwaardig handhaven bij een middelgrote gemeente

2011 – 2011

 • verantwoordelijk voor coördinatie/planning/aansturing
 • coachen en begeleiden van medewerkers
 • bevorderen/bewaken van kwaliteit
 • verzorgen van projectrapportages

Klachtencoördinator / Medewerker Bezwaar & Beroep bij een grote gemeente

2010 – 2011

 • bemiddelen tussen klager en gemeente
 • behandelen beklagschriften
 • behandelen interventies Nationale Ombudsman
 • verzorgen jaarverslag klachten
 • verantwoordelijk voor behandelen bezwaarschriften
 • verantwoordelijk voor behandelen beroep- en hoger beroepzaken
 • verantwoordelijk voor behandelen verhaalzaken

Projectleider omzetting WIJ bij een middelgrote gemeente

2010 – 2010

 • verantwoordelijk voor coördinatie/planning/aansturing
 • coachen en begeleiden van medewerkers
 • bevorderen/bewaken van kwaliteit
 • verzorgen van projectrapportages

Projectleider hoogwaardig handhaven bij een grote gemeente

2009 – 2009

 • dagelijks aansturen van gemiddeld 30 toezichthouders
 • verantwoordelijk voor coördinatie/planning/aansturing
 • coachen en begeleiden van medewerkers
 • bevorderen/bewaken van kwaliteit
 • verzorgen van projectrapportages

Teammanager / plv Afdelingshoofd bij een kleine gemeente

2008 – 2009

 • situationeel en resultaatgericht leidinggeven aan 15 medewerkers
 • vertalen van gemeenschappelijke visie in operationele doelen
 • bevorderen van kennis en vaardigheden van medewerkers
 • bevorderen van kwaliteit van de dienstverlening
 • planning/prioritering van werkzaamheden
 • coachen, begeleiden en motiveren van medewerkers
 • voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken

Teammanager bij een kleine gemeente

2007 – 2008

 • situationeel en resultaatgericht leidinggeven aan 20 medewerkers
 • lid van het managementteam
 • vertalen van gemeenschappelijke visie in operationele doelen
 • bevorderen van kennis en vaardigheden van medewerkers
 • bevorderen van kwaliteit van de dienstverlening
 • planning/prioritering van werkzaamheden
 • coachen, begeleiden en motiveren van medewerkers
 • voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken

Teammanager bij een grote gemeente

2003 – 2007

 • situationeel en resultaatgericht leidinggeven aan 25 medewerkers
 • vertalen van gemeenschappelijke visie in operationele doelen
 • bevorderen van kennis en vaardigheden van medewerkers
 • bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening
 • planning/prioritering van werkzaamheden
 • uitvoeren juridische controle middels steekproeven
 • coachen, begeleiden en motivering van medewerkers
 • voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken

Docent en Trainer bij diverse gemeenten en detacheringsbureau’s

2001 – heden

 • training hoogwaardig handhaving
 • training afleggen van huisbezoeken
 • training fraude alertheid
 • training internet rechercheren
 • starterscursus Participatiewet / WWB
 • verdiepingscursus Participatiewet / WWB
 • verdiepingscursus Participatiewet re-integratie
 • training Bijzondere bijstand / minimabeleid / LDT / IIT
 • training Algemene wet bestuursrecht
 • training verhaal (basis en gevorderden)
 • training terugvordering (basis en gevorderden)
 • training boeten
 • training voorliggende voorzieningen
 • training handhaving kinderopvang
 • training loonstrookanalyse

Werkzaam in diverse functies binnen de overheid

1990 – 2003

 • medewerker terugvordering & verhaal
 • medewerker gerechtelijk verhaal
 • consulent werk & inkomen
 • medewerker toetsing & beslissing
 • intern opleider / docent

[/tab_content]

[tab_title]

Opleiding en cursussen

[/tab_title]

[tab_content]

Opleiding en cursussen

2005 – 2006     Middle Management II voor Non-profit

2004 – 2005     Middle Management I voor Non-profit

2003 – 2004     Management Development Programma

2001 – 2002     Gecertificeerd Trainer Sociale Zaken

2000 – 2001     Basisopleiding Trainer Sociale Zaken

1994 – 1997     HBO SJD

1992 – 1993     Toetsingsambtenaar GSD

1982 – 1986     Havo

[/tab_content]

[tab_title]

Relevante systeemkennis

[/tab_title]
[tab_content]

Relevante systeemkennis

[two_third_last]
[table style=”simple”]

Systeem Beheersing
Word [duplicator icon=”star” start=”9″ stop=”9″ max=”10″ direction=”right” style=”solid” color=”#63bab0″][/duplicator]
Excel [duplicator icon=”star” start=”9″ stop=”9″ max=”10″ direction=”right” style=”solid” color=”#63bab0″][/duplicator]
Access [duplicator icon=”star” start=”7″ stop=”7″ max=”10″ direction=”right” style=”solid” color=”#63bab0″][/duplicator]
PowerPoint [duplicator icon=”star” start=”9″ stop=”9″ max=”10″ direction=”right” style=”solid” color=”#63bab0″][/duplicator]
CiVision [duplicator icon=”star” start=”7″ stop=”7″ max=”10″ direction=”right” style=”solid” color=”#63bab0″][/duplicator]
Suite4WIZ [duplicator icon=”star” start=”10″ stop=”10″ max=”10″ direction=”right” style=”solid” color=”#63bab0″][/duplicator]
Sonar / WBS [duplicator icon=”star” start=”9″ stop=”9″ max=”10″ direction=”right” style=”solid” color=”#63bab0″][/duplicator]
Key2Burgerzaken [duplicator icon=”star” start=”8″ stop=”8″ max=”10″ direction=”right” style=”solid” color=”#63bab0″][/duplicator]
Big Ben [duplicator icon=”star” start=”8″ stop=”8″ max=”10″ direction=”right” style=”solid” color=”#63bab0″][/duplicator]
Pims@all [duplicator icon=”star” start=”8″ stop=”8″ max=”10″ direction=”right” style=”solid” color=”#63bab0″][/duplicator]
Fis4al [duplicator icon=”star” start=”7″ stop=”7″ max=”10″ direction=”right” style=”solid” color=”#63bab0″][/duplicator]
Corsa [duplicator icon=”star” start=”9″ stop=”9″ max=”10″ direction=”right” style=”solid” color=”#63bab0″][/duplicator]
Sherlock [duplicator icon=”star” start=”7″ stop=”7″ max=”10″ direction=”right” style=”solid” color=”#63bab0″][/duplicator]
NUS [duplicator icon=”star” start=”8″ stop=”8″ max=”10″ direction=”right” style=”solid” color=”#63bab0″][/duplicator]
SZWNet [duplicator icon=”star” start=”8″ stop=”8″ max=”10″ direction=”right” style=”solid” color=”#63bab0″][/duplicator]
KIC [duplicator icon=”star” start=”10″ stop=”10″ max=”10″ direction=”right” style=”solid” color=”#63bab0″][/duplicator]
Suwinet [duplicator icon=”star” start=”10″ stop=”10″ max=”10″ direction=”right” style=”solid” color=”#63bab0″][/duplicator]
Engage Modeler [duplicator icon=”star” start=”9″ stop=”9″ max=”10″ direction=”right” style=”solid” color=”#63bab0″][/duplicator]

[/table]
[/two_third_last]

[/tab_content]

[/tabs]